Yük Teslim Teslimat Formu

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 24.07.2020 tarihe ve E.41015 sayılı yazısında ; Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazısı ile denizyolu ile ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususların belirlendiği ve Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının yürürlüğe konduğu,

Davacı Özimeks Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd.Şti. tarafından  Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazısının iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 10. Daire tarafından verilen E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı davanın reddi kararı davacının temyiz talebi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016/2991E-2018/5551K sayılı kararıyla bozulduğu, bozma kararına karşı Genel Müdürlükleri tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun E:2019/2250E-K:2020/812 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği,

Bu itibarla, bahse konu deniz yoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının söz konusu Mahkeme kararına istinaden yürürlükten kaldırıldığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

859_2058_y_k_teslim_teslimat_formu.pdf