• Anasayfa
  • |
  • Tarım Sigortaları Havuzu 2022 Yılı Kapsamındaki Riskler, Ürünler, Bölgeler ile Prim Desteği Hk.

Tarım Sigortaları Havuzu 2022 Yılı Kapsamındaki Riskler, Ürünler, Bölgeler ile Prim Desteği Hk.

"Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4931)22 Aralık 2021 tarih ve 31697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Kararda "Su Ürünleri Yetiştiriciliği" sektörüne ilişkin teminat altına alınacak ürün ve riskler belirlenmiş olup, bu hususlara ilişkin olarak;

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

- Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

- Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,

ile ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, "Tarım Sigortaları Havuzu" tarafından teminat altına alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2022 yılında, sigorta priminin %50'si oranında prim desteğinin, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak karşılanacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Karar, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_tar_m_sigortalar_havuzu_2022_y_l_kapsam_ndaki_riskler_r_nler_b_lgeler_ile_prim_deste_i_hk.pdf