Liman Hizmet Tarifeleri

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza bilgi olarak gönderilen 26.06.2020 tarih ve E.34668 sayılı yazısında; Ticari yük ve/veya yolcu taşımacılığı, gemi inşa, tadilat ve bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan izin alan kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususların düzenlenmesi amacıyla Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban Ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" 16.05.2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Tebliğin "Uygulamalar" başlıklı 7'nci maddesinde, "Kıyı tesisi ilgilileri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde tesislerinde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde oluşturarak İdarenin onayına sunar." hükmünün yer almakta olduğu,

Liman Başkanlıklarından sorumluluk sahasında bulunan bahse konu Tebliğ kapsamındaki tüm kıyı tesislerinin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                            

İsmet SALİHOĞLU                       

Genel Sekreter                           

757_1782_liman_hizmet_tarifeleri.pdf