KONDÜSYON SÖRVEYI

Sayın Üyemiz, İlgi (d) yazı ile; 1- İlgi (b) Genelge ile deniz ticaret filomuzdaki gemilerin kondüsyonlarının iyileştirilmesi, standartlarının yükseltilmesi ve düşük standartlı gemilerin filomuzda bulunmasını engellemek amacıyla, yabancı bir ülkenin bayrağından Türk Bayrağına geçecek gemilere, gemiyi Türk Bayrağına almadan önce, geminin yapısal bütünlüğünün (tekne, tekne teçhizatı, makine, kazan, elektrik tesisatı) yapılacak bir detaylı sörveyle kontrol edileceği ve sörvey sonucuna bağlı olarak, gerekirse düzeltici faaliyetlerin yapılacağı, bunlardan sonra İdaremiz adına yasal sertifikaların düzenleneceğinin belirtildiği, 2- 09.01.2007 tarih, 66 sayı ve 4 sirküler no.lu yazımız ile Odamız Web sitesinde de yayınlanan ilgi (a) yazı ile de Döner Sermaye İşletmesine gelir oluşturacak hizmetlere ilave edilecek liste oluşturularak bildirildiği, 3- İlgi (b) Genelge çerçevesinde,(bu genelgede Kondüsyon Değerlendirme sörveyinin 15 yaş üzerindeki tankerler, dökmeyük gemileri, kuruyük gemileri, yolcu ve Ro-Ro yolcu gemileri için uygulanacağı belirtilmektedir.) yurtdışında bayrak değiştirme talebinde bulunan donatanların, yapılacak Kondüsyon Değerlendirme Sörveyi için ödeyecekleri ücretin İlgi (a) yazıda belirlenen liste kapsamında tahsis edileceğinin ekte de bir örneği sunulan İlgi (c)’de kayıtlı Müsteşarlık Makam OLUR’unda belirtildiği, 4- Bu itibarla, yurtdışında bayrak değiştirme talebinde bulunan gemilerin donatanı ve/veya acentesi tarafından, İlgi (c)’de yer alan Müsteşarlık Makam OLUR’u kapsamındaki tarifeye göre ücret yatırılması ve İlgi (a) yazıda yer alan esaslara uyulması istenmektedir. 5- 15.05.2007 tarih ve 2640- 186/2007 sayılı sirkülerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. EKLER : EK 1: İlgi (c) Yazı Örneği ve Ekleri (3 Sayfa) EK 2: İlgi (a) Yazı Örneği (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - TÜRKLİM - GESAD - İMEAK DTO Şubeleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği