• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Hk.

Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

 

18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik" ile 18 Şubat 2007 tarih ve 26438 sayılı "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmış olup, 18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra (18 Şubat 2023) yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Yönetmelik ; 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki ülkemiz deniz kıyılarında, sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan alan üzerinde bulunan liman, iskele, yanaşma yeri, balıkçı barınağı, yat limanı, barınma yeri, boru hattı ve şamandıra/platform sistemi gibi, gemilere ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına hizmet veren ticari maksatlı kıyı tesislerini ve bunları işletecek olan kıyı tesisi işletmecilerini kapsamaktadır.

 

Yönetmelikte, kıyı tesisi işletme izni genel olarak beş yıla kadar verilmekle birlikte,

 

-18/2/2007 tarihinden önce hak lehtarı olunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili ve/veya AYGM'nin yetki alanına giren işlemlerle ilgili prosedürü tamamlanmamış kıyı tesislerine,

 

-Hak lehtarı olunan, onaylı uygulama projesi bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bütünlüğünde inşaatı kısmen tamamlanmış kıyı tesislerinin onaylı imar planındaki şekliyle tamamlanmasına imkân sağlamak için; gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapılmasında seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından tespit edilen tesisin tamamlanan kısımlarına,

 

-İmar planı ve uygulama projeleri gibi prosedürü yerine getirilmesi gereken; Özelleştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkı devredilmiş ve Bakanlık tarafından Yap İşlet Devret Modeliyle verilmiş kıyı tesisleri ile 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında işletme izin belgesi veya geçici işletme izin belgesi almış kıyı tesislerine,

 

en fazla iki yıl olarak verileceği belirtilmektedir.

 

Yine, Yönetmeliğin diğer maddelerinde ;

 

-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (18 Şubat 2023) önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış olan başvurulara 18 Kasım 2022 tarihli Yönetmelik hükümleri uygulanacağı,

 

- Mevcut tesislere yönelik geçiş hükümleri çerçevesinde İdareden kıyı tesisi izni veya diğer başvurular kapsamında kalan hususlara yönelik alınmış izinler süresi içerisinde geçerli olacağı,

 

- Kıyı tesisi izin sürecinin e-Devlet üzerinden elektronik ortama taşınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar izin başvuruları dilekçe yoluyla yapılacağı,

 

-Yat limanlarında, bünyesinde bakım onarım ve kışlama faaliyetleri gibi unsurların gerçekleştirildiği çekek alanında karada park kapasitesi; İdare tarafından, söz konusu tesiste kara park alanının büyüklüğü ile karaya çekilen ortalama tekne boyutları göz önüne alınarak

belirleneceği,

 

hususları da ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

842_3644_k_y_tesisi_i_letme_izni_ve_k_y_tesisi_i_letmecileri_hakk_nda_y_netmelik_hk_1_.pdf