• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Aralık 2021 tarih 31705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile Gümrük Yönetmeliği'nin ;

- Geçici depolama yerlerine eşya alınması başlıklı 78.maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna "Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebilir." şeklinde cümle ilave edilmiştir.

- 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere

"Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması

MADDE 196/A

(1) 196 ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük

idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün

tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz

edilebilir.

(2) Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."şeklinde madde eklenmiştir.

- Geçici ithal eşyasının ayniyeti başlıklı 381.maddesine "(4) Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir." şeklinde fıkra eklenmiştir.

- 576.maddede yapılan değişiklik ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) olma yaşışartı"Yetmiş yaşını doldurmamış olmak" şeklinde revize edilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1330_3404_g_mr_k_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf