• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  (Karar Sayısı:6229) 19 Ekim 2022 tarih ve 31988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren "Deniz Turizmi Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler kapsamında özetle;

1- Yönetmeliğe içsularda deniz araçlarıyla yapılan gezi, spor ve eğlence amaçlı ticari faaliyetler de eklenmiştir.

2- Yönetmelik "Tanımlarında" yapılan değişiklikler ile;

- Deniz turizmi İşletmeleri, Deniz Turizmi Yatırımı, Doğrudan Turizm İşletme Belgesi, Deniz turizmi Araçları Yatırım ve İşletmecisi ve Sınıflandırma Tanımları kaldırılmıştır.

- Belge Sahibi, Çıpa, Denizde Bağlama Kapasitesi, Deniz Turizmi Araçları İşletmecisi, Karada Park Kapasitesi, Kışlama, Konaklama Tesisi tanımları ilave edilmiştir.

- Deniz Turizmi Araçları, Deniz Turizmi Tesisleri, Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi, Yatçı, Turizm Yatırım Belgesi Tanımlarında revizyon yapılmıştır.

3Deniz Turizmi Tesisleri; Kruvaziyer Gemi LimanlarıYat Limanları ve "Yat Yanaşma Yeri" olarak tanımlanmış ve Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesi başvuru şartları yeniden düzenlenmiştir.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından faaliyetine ilişkin ilk defa izin verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu izni aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir.

5- Deniz Turizmi Tesislerinin Belgelendirilmesine ilişkin tüm başvurular e-devlet üzerinden yapılacak olup, E-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilecektir. Başvuruların değerlendirmesine ilişkin usuller ayrıca Yönetmelikte belirtilmiştir.

6- Deniz Turizmi Tesislerinin İşletme İç Talimatı ve Bakanlık Onayı kaldırılmıştır.

7- Deniz turizmi aracının bağlama sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonunda tesis işletmesine başvurmaması ve sözleşmesini yenilememesi halinde deniz turizmi aracı terk edilmiş sayılacaktır.

8- Deniz turizmi tesisi işletmelerinin yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş olup, ilgili yeni fıkralarda özetle;

 - Sahil Güvenlik botları ve Liman Başkanlığı tarafından kullanılan hizmet tekneleri, zorunlu ve başka imkân bulunmadığı hallerde, işletme müdürü ile koordineli ve geçici olarak işletmeye girebilecek ve zorlayıcı neden halinin devamınca işletmede bağlanabilecektir.

- Deniz turizmi tesisleri işletmeleri, kullanıma açılmış kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabını ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı ve aktive edilmiş elektronik tebligat adresini Bakanlığa bildirecektir.

- Deniz turizmi tesisi işletmeleri, olağanüstü hallerde ve mücbir sebeplerle deniz turizmi tesisinde bulunan deniz araçlarının bağlama yerlerini değiştirebilecek, zorunlu tamiratları donatan veya kaptan adına yaptırıp bedellerini tahsil edebilecektir.

- Deniz turizmi tesisi işletmeleri, yabancı bayraklı turizm amaçlı deniz araçlarının Türkiye'de bırakılmaları halinde, bu araçların işletmenin sorumluluğu altına alındığı hususunda gümrük ve liman idaresine en geç bir aylık süre içerisinde bildirimde bulunacaktır.

- İşletmelerde ilk yardım konusunda sertifikalı personel istihdam edilecektir.

9-  "Yatların" Belgelendirme nitelikleri yeniden düzenlenmiş olup;

Yatak, genel aydınlatma ve gece lambası, saç kurutma makinesi, ayna, kişisel temizlik kiti, elbise dolabı, perdesi ve kliması olan rahat kullanıma imkân verebilecek şekilde düzenlenmiş kamara şartı aranacaktır.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ilkel yapılı ahşap gemi olarak tescil edilen deniz turizmi araçları da mevzuat olarak yatların tabi oldukları kurallara tabi olup, bu kapsamda değerlendirilecektir.

24 metrenin altındaki yatlarda klima, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi ihtiyari olup, bu şartlar aranacaktır.

10- Deniz Turizm Araçlarından Yatırım Belgesi kaldırılmıştır.

11- Günübirlik Gezi Tekneleri "Gezi amaçlı tekneler" başlığı altında yeniden düzenlenerek; Gezi amaçlı tekneler faaliyetlerine göre "Günübirlik Gezi Teknesi ve Gezinti Teknesi" olarak ikiye ayrılmış ve tanımları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

- Günübirlik gezi teknesi: Gezi, eğlence ve turizm amacıyla limandan aldığı yolcuları aynı gün aynı limanda indiren, mutfağı bulunan, denize girme ve güneşlenme hizmeti sunan denize elverişlilik belgesine sahip deniz turizmi aracıdır.

Gezinti teknesi: Belirli bir noktadan hareket ederek gezi, eğlence ve turizm amacıyla idari liman veya bitişik liman sefer bölgesinde sefer yapan, aldığı yolculara güneşlenme ve denize girme hizmeti verilmeksizin faaliyetini tamamlayan, denize elverişlilik belgesine sahip deniz turizmi aracıdır.

 İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçları, yeme-içme hizmeti verilmemesi koşuluyla gezinti teknesi türünde belgelendirilecektir.

Liman seferi dâhilinde çalışmak üzere ticari yat olarak tescil edilmiş deniz turizmi araçları günübirlik gezi teknesi için aranılan şartları taşımaları ve bu şekilde tescil edilmeleri kaydıyla bu türde belgelendirilebilecektir.

12- Özel deniz turizmi araçları, turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları ve diğer deniz turizmi araçlarının tür ve nitelikleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkartılacak Tebliğ ile belirlenecektir.

13- Yüzer Tesis Tanımlaması Yönetmelik'ten çıkartılmış olup, Yüzer Tesis olarak  belgelendirilmiş deniz turizmi araçlarının Belgeleri niteliğini koruyacaktır.

14- Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi Başvurusunda istenilen belgelerde değişiklik yapılmış olup, Başvuru Değerlendirme Sürecine ilişkin olarak;

- Turizm işletmesi belgesi taleplerinde, başvuru evrakı incelenerek uygun görülmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilecektir.

- Başvuru evrakı uygun görülenler denetim programına alınacak ve denetim sonucunda uygun görülenler Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) belgelendirilecektir.

- Yapılan denetimde sadece evrak eksikliğinin bulunması durumunda, eksik evrakın tamamlanması için bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre verilecek ve denetim sonucunda uygun görülmeyen veya verilen sürede uygun evrak gönderilmeyen başvurular gerekçesi belirtilerek reddedilecektir.

15- Deniz Turizmi Aracı İşletme Adreslerine ilişkin olarak;

- Kruvaziyer gemi ve kapasitesi otuz yatak ve üzerinde olan yat işletmelerinin müşterileri ile ilişkilerini düzenleyeceği bir büro kurmaları zorunlu tutulmuştur.

Kapasitesi otuz yatağın altında olan yat işletmeleri ile gezi amaçlı tekneler, dalabilir deniz aracı ve diğer deniz turizmi araçları işletmesi irtibat adresi bildirecektir.

- Ayrıca İşletme Adresine ilişkin yapılan yeni düzenleme ile deniz turizmi araçları işletmeleri, kullanıma açılmış kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabını ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kayıtlı ve aktive edilmiş elektronik tebligat adresini bildirme mecburiyeti getirilmiştir.

16- Su sporları işletmelerindeki belgeli ticari sürat tekneleri üçüncü kişilere kiraya verilemeyecektir.

17- Deniz Turizmi Araçlarının Seyir Esaslarına ilişkin yapılan düzenleme ile Seyir İzin Belgesinin 31.12.2022'den sonra elektronik sisteme geçişi planlanmıştır.

18- Boyları otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve kabotaj haklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

19- Deniz Turizmi Tesis ve Araçlarının, Tanıtım, Bilgilendirme ve Fiyat Tarifelerine ilişkin yapılan düzenleme ile işletmelerin isim hakkı koruma amaçlı Bakanlık tescil onayı getirilmiştir.

20- Kültür ve Turizm Bakanlığına Deniz Turizmi Tesis ve Araçlarına Sınıflandırma yetkisi getiren maddeler tamamen kaldırılarak, Bakanlığın yetki ve sorumluluklarından "Sınıflandırma" çıkartılmıştır.

21- Turizm Teşvik Kanununda yapılan değişikliğe paralel olarak sigorta maddesi yeniden düzenlenmiş olup;

- Denize elverişlilik belgesinde kapasitesi on ikiden fazla olan deniz turizmi araçları, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1259'uncu maddesindeki sigorta gereklerine tabi olduğu hüküm altına alınarak,

-  Ayrıca, deniz turizmi tesisi işletmeleri ve deniz turizmi araçları işletmeleri taahhüt ettikleri hizmetleri aynen gerçekleştirmedikleri durumda, bundan doğan ve sigorta kapsamı dışındaki zararları ile zararın, sigorta ile teminat altına alınan miktardan fazla olan kısmı 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca değerlendirilecektir.

22- Ayrıca, Geçici Maddelerde ile yapılan düzenlemelere ile;

- Mevcut deniz turizmi tesislerinin belgelendirilmesinde süreye ilişkin olarak; 28/7/2021 tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından belge almadan faaliyetine devam eden deniz turizmi tesislerinin bu tarihten itibaren üç yıl içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu süre içinde turizm işletmesi belgesi alamayan deniz turizmi tesisleri hakkında Turizm Teşvik Kanunu hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

- Elektronik altyapı sistemine geçiş sürecine ilişkin olarak; elektronik altyapı sisteminin 31/12/2022 tarihine kadar kurulacağı, Bu sistem kuruluncaya kadar seyir izin belgesinin basım, dağıtım, fiyatlandırma, satış, gelirlerin dağılımı ve benzeri konulara ilişin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen işlemlere aynen devam edilecektir.

- Başvurularda geçiş sürecine ilişkin olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yetki devrine istinaden Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yürütülen başvuruların işlemleri, e-devlet sistemine geçiş süreci tamamlanıncaya kadar evrak üzerinden yürütülecektir.

- Mevcut belgeli çekek yerleri ve yüzer deniz turizmi araçlarına ilişkin olarak; maddenin yürürlüğe girdiği 19.10.2022 tarihinden  önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca  turizm işletmesi belgesi düzenlenen çekek yerleri ve yüzer deniz turizmi araçları belgeleri, belgelendirmeye esas niteliklerini taşıdığı sürece geçerliliğini koruyacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tahsisli olan çekek yerleri ise tahsis süresince mevcut belgeleri ile faaliyette bulunacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğin tamamı Odamız (www.denizticaretodasi.org.tr) web sayfasında Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde ayrıca e-posta Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

751_3300_deniz_turizmi_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf