• Anasayfa
  • |
  • Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik'te yapılan değişikliklerden özetle;

1-Yönetmeliğin Ruhsatname başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrası;

"(2) Ruhsatname, gemi, deniz ve içsu aracının kaydedildiği bağlama kütüğünü tutmakla görevli başkanlık tarafından düzenlenir. Ruhsatname bir yıl veya katları olmak üzere en fazla beş yıla kadar düzenlenir. Süresi bitiminde ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Ruhsatname düzenlemeye yetkili tüm başkanlıklarda ruhsatname yeniden düzenlenebilir. Yenileme başvuruları ruhsatnamenin süresi dolmadan en az 15 gün önce yapılır. Ruhsatname süresi geçtikten sonra yapılan başvurularda, yeniden düzenlenen ruhsatnamenin başlangıç tarihi bir önceki ruhsatnamenin bitim tarihinden başlar. Ruhsatnamenin yeniden düzenlenmesi için istenecek bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir." şeklinde değiştirilmiştir.

2-Yönetmeliğin Ruhsatname Vizesi hükümlerinin yer aldığı 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

3-Yönetmeliğin Bağlama Kütüğü Kaydının Re'sen Silinmesi başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası;

"(3) Ruhsatnamesinin süresinin dolmasından itibaren beş yıl boyunca yeniden ruhsatname düzenlenmeyen gemi, deniz ve içsu araçları re'sen silinir." şeklinde değiştirilmiştir.

4-Yönetmeliğin İdari Para Cezası ve Uygulanacak Diğer Hükümler başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrası;

"(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca geçerli bir ruhsatnamesi olmayan gemi, deniz ve içsu araçlarının malik ve işletenlerine;

  1. a) 2,5 metreden 10 metreye kadar olan gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 250 TL,
  2. b) 10 metreden 20 metreye kadar olan gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 500 TL,
  3. c) 20 metreden 30 metreye kadar olan gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 750 TL,

ç) 30 metreden büyük gemi, deniz ve içsu araçları için metre başına 1.000 TL,

idari para cezasına ilave olarak ruhsatnamenin ilk defa veya yeniden düzenlenmesi gereken tarihten itibaren geç kalınan her ay için bu miktara %5 eklenerek hesaplanan tutarda idari para cezası verilir. Geminin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Geçirilen sürenin bir aydan az olması halinde aya tamamlanır. Bu fıkrada belirtilen tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır." şeklinde değiştirilmiştir.

5-Yönetmeliğin İdari Para Cezasında Peşin Ödeme İndirimi ve Taksitle Ödeme  başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrası;

"(1) İdari para cezasının 1 aylık ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır." şeklinde değiştirilmiştir.

6-Yönetmeliğin İdari Para Cezasının Ödeme Yeri ve Gelir Kaydı başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrası;

"(1) Liman başkanlıkları tarafından verilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir ve söz konusu idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık ödeme süresi içinde vergi dairelerine, mal müdürlüklerine ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine, 1 aylık ödeme süresinden sonra ise yalnızca vergi dairelerine ödenir." şeklinde değiştirilmiştir.

7-Aynı Yönetmeliğe Geçici Maddeler Bölümüne;

-"Vizelerin geçerliliği

 GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatnamesi üzerinde vize olan gemi, deniz ve içsu araçlarının vizesi, süresi sonuna kadar geçerlidir. Bu sürenin sonunda bağlama kütüğü ruhsatnamelerinin yeniden düzenlenmesi gerekir.

-Boyu 2,5 Metreden Küçük Özel Kullanıma Mahsus Gemi, Deniz ve İçsu Araçları

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bağlama kütüğüne kayıtlı boyu 2,5 metreden küçük özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçları, malikinin talebi üzerine silinir ve ruhsatnameleri iptal edilir. Talep edilmemesi halinde ruhsatname veya vize geçerlilik tarihinin bitiminde re'sen silinir. Üzerinde takyidat bulunan gemi, deniz ve içsu araçlarının silinmesi için alacaklıların ve hak sahiplerinin muvafakati gerekir." şeklinde Geçici Maddeler eklenmiştir.

Söz Konusu Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular Turizm ve Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1_1_ba_lama_k_t_uygulama_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf