• Anasayfa
  • |
  • 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 "7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup,  Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu "Bazı Kanunlarda Yapılan Değişikliklerde" Denizcilik sektörünü ilgilendiren hususlardan özetle;

1- 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik ile;

"Devlet ormanlarında; orman içi su kaynakları kullanılarak balık üretim yerleri kurulmasına ve göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık midye ve istiridye üretimi için karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulması amacıyla tesis kurulmasına Orman Genel Müdürlüğünce bedeli alınarak yirmi dokuz yıla kadar izin verilecektir.

2- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile;

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacaktır.

Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenecektir.

Bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışında tutulmuştur.

Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmeyeceği ve bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılacak olup, birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.

Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılacaktır.

Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.

3- 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan değişiklik ile;

Cumhurbaşkanı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;

Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı ya da bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine Taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine karar vermeye ve uygulatmaya yetkili kılınmıştır.

"7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1310_3377_7346_say_l_baz_kanunlarda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_kanun.pdf