• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8082)

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8082)

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19'uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince 15.01.2024 Tarih ve 32430 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar'da, 2024 Yılı Yatırım Programı'nın, On İkinci Kalkınma Planında, 2024- 2026 Orta Vadeli Programında ve 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ön görülen hedefler doğrultusunda hazırlandığı belirtilmiştir.

2024 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projelerinin sektörel bazda düzenlenmiş olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240115M1-1.pdf linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

45_148_2024_y_l_yat_r_m_program_n_n_kabul_ve_uygulanmas_na_dair_karar_karar_say_s_8082_compressed_1_.pdf