• Anasayfa
  • |
  • 113 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik

113 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan (Karar Sayısı:118) 5 Kasım 2022 tarih ve 32004 sayılı “113 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin yürürlükten kalkmış olması nedeniyle ortaya çıkan gereklilik ve tespit edilen diğer hususlar dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; 01/07/2022 tarih ve 113 sayılı İlke Kararının “Kesin Korunacak Hassas Alanlar” başlığı içindeki dördüncü paragrafın altında yer alan (i) maddesine "Dalyan ve lagün ekosistemleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile denizler, göller ve diğer iç sularda" ibaresi eklenmesine ve anılan maddenin "Dalyan ve lagün ekosistemleri ile denizler, göller ve diğer iç sularda doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir." şeklinde düzenlenmesine ve İlke Kararının; “Nitelikli Doğal Korama Alanları" başlığı içindeki dördüncü paragrafın altındaki (g) maddesinde yer alan "25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-2 listesi ile belirlenen alt sınırı" ibaresi yerine "30 ton/yıl değerini" ibaresi eklenmesine ve anılan maddenin "Geleneksel balıkçılık faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi 30 ton/yıl değerini aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı yapılabilir." şeklinde düzenlenmesine, oy birliği ile karar verildiği duyurulmaktadır.

Söz konusu İlke Kararı'na Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

810_3552_113_say_l_do_al_sit_alanlar_koruma_ve_kullanma_ko_ullar_ilke_karar_nda_de_i_iklik.pdf