Yönetmelik Değişikliği

22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete'de "Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu yönetmelik ile analizleri yapılan ve sınır değerlerin altında kalan dip tarama malzemesinin 30/06/2024 tarihine kadar Marmara Denizi'nde bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında belirlenen alanlara ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak boşaltılabileceği belirtilmiştir.

İlgili Yönetmelik duyurusu Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat, Çevre ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

70_265_y_netmelik_de_i_ikli_i.pdf