• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 410)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 410)

28 Nisan 2022 tarih ve 31823 sayılı Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 313)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 410)" yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ düzenlemesinde özetle;

1- Tebliğin "IV. TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ" başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Tebliğin "IX. ÖZEL ÖDEME ARAÇLARI VE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ" başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere 2886 sayılı Kanun ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır." cümlesi eklenmiş ve aynı bölüme "(10) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların hak lehdarına, Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara ve tapu fazlalıklarının tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan rayiç bedel üzerinden satışında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır." fıkrası eklenmiştir.

3- Aynı Tebliğin "XI. SATIŞ USULLERİ" başlıklı bölümünün "B) DOĞRUDAN SATIŞ" başlıklı alt bölümünün "1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış" başlıklı bölümünün "c) Hazinenin Hissedar Olduğu Taşınmazların Diğer Hissedar veya Hissedarlara Satışı" başlıklı alt bölümünün beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

4- Aynı Genel Tebliğin "XI. SATIŞ USULLERİ" başlıklı bölümünün "C) ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞ" başlıklı alt bölümüne,

"9– Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında satışı 

(1) Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilir. İhalenin yapıldığı tarihte; en az üç yıl süreyle taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Taşınmazların satış işlemleri, İdare tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür. Satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce bu taşınmazların kiracılarına ayrıca bildirilir.

(3) Satış ihalesi, varsa öncelikli alım hakkı ve sahibi belirtilmek suretiyle onbeş iş günü içinde onaylanır. Öncelikli alım hakkı bulunanlara, ihalenin onaylandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde ihale bedelini ve ödeme koşullarını gösteren tebligat yapılır ve bu durum şartnameye eklenir. Bu durum eş zamanlı olarak en yüksek teklif veren istekliye de bildirilir.

(4) Tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahibinin; 

  1. Taşınmazı satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum en yüksek teklif veren istekliye bildirilir. 
  2. Taşınmazı satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek satış bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir.

(5) Öncelikli alım hakkı sahibinin; 

  1. İhaleye katılması ve ihalenin başkası üzerinde kalması halinde satış işlemlerine üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamında devam edilir.
  2. İhaleye katılması ve ihalenin üzerine kalması durumunda ayrıca üçüncü fıkra kapsamında tebligat yapılmaksızın işlemlere devam edilir.

(6) Taşınmazın ön alım hakkı sahibi veya en yüksek teklif veren istekli tarafından satın alınması halinde; satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir."

maddeleri eklenmiştir.

İlgili Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

362_1902_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_313_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_s_ra_no_410_eimza.pdf