• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 408)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 408)

28 Nisan 2022 tarih ve 31823 sayılı Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 408)" yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ düzenlemesinde özetle;

1- 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)" ibaresi "kanuni faiz" şeklinde değiştirilmiştir.

"c) Hak sahibi: Hazineye ait tarım arazilerini, 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanları,"

"e) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,"

2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)" ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında ve Ek-3'ün 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)" ibareleri "kanuni faiz" şeklinde değiştirilmiştir.

3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası "(1) Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği İdarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar." şeklinde değiştirilmiştir.

4- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası "Başvuruda bulunulan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarının hak sahibi olabilmeleri için bu taşınmazları 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin İdarece belirlenmiş olması gerekir." şekilde değiştirilmiştir.

5- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası "Tarımsal amaçlı kullanımın belirlenmesinde; tespit tutanağı, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil tahsilat makbuzları, mahkeme kayıtları, kamu kurum ve kuruluşlarının yazıları, kadastro veya tapulama kayıtları, varsa hava fotoğrafları, tapu kütüğünde yer alan şerh, belirtmeler ve benzeri birbirini doğrulayan bilgi veya belgeler dikkate alınır." şekilde değiştirilmiştir.

6- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ecrimisil borçlarını," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

360_1901_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_387_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_s_ra_no_408_eimza.pdf