• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri

Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 81 İl Valiliğine dağıtımlı 15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı Ek'te sunulan yazısında özetle;

           

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar Kanununa tabi parklar, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin birtakım tedbirler alınarak bu taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidildiği,

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından hastalığın yayılımını önlemek için görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda tedbirlerin alındığı, bu çerçevede, bazı işletmelerin faaliyetlerinin durdurulduğu ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidildiği, dolayısıyla pandeminin ve bu süreçte alınan tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği,

Bu çerçevede, Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alman önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği,

b) Bahse konu 7244 Sayılı Kanunun (a) bendindeki sebepler sonucunda, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için yine bahse konu 7244 Sayılı Kanunun (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği,

ç) Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden/yükümlüden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği,

hususlarının uygun görüldüğü belirtilerek, halkımızın sağlığının korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve salgının etkilerinin en aza indirilebilmesi için yukarıda belirtilen tedbirlere riayet edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun 81 İl Valiliği dahilindeki tüm yerel yönetimlere (bağlı idareler, birlikler ve iştirakler dâhil) duyurulması istenmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_koronavir_s_covid_19_nlemleri.pdf