• Anasayfa
  • |
  • İlkel Yapılı Ahşap Gemi Denetimleri Hakkında

İlkel Yapılı Ahşap Gemi Denetimleri Hakkında

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 12.06.2023 tarih ve 1194741 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

30.01.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Genelge ile özel tasarımı haiz veya tarihi bir geminin kopyası veya benzeri olarak inşa edilmiş olan, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, gezi, spor ve eğlence amacıyla yararlanılan; ağırlıklı olarak ahşap malzemenin ve el ustalığının kullanıldığı, taşıdığı yolcu sayısı 36'yı (dahil) geçmeyen, geleneksel ve ilkel metotlarla inşa edilmiş ve uluslararası sefer yapmak üzere belgelendirilecek ''İlkel Yapılı Ahşap Gemi'' cinsindeki gemilerin sörvey, denetim ve belgelendirme gereklerinin belirlenmiş olduğu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2021 tarihli ve E-27808 sayılı yazısı ile İlkel Yapılı Ahşap Gemilere yönelik olarak sefer yaptıkları Ege Adalarındaki limanlarda Yunanistan Denizcilik İdaresi tarafından özellikle Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LL66), Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS Ch. V), Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ve Denizde Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) kapsamında denetime tabi tutulacakları bildirilerek, 30.01.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Genelge kapsamındaki denetimlerine ek olarak, 29.04.2021 tarihli ve E-27808 sayılı yazı ekinde gönderilen denetim formunda yer alan konular kapsamında da denetlenmesinin talimatlandırıldığı,

Dışişleri Bakanlığı'nın 23.05.2023 tarihli ve E-2023/21252218/36113665 sayılı yazısı ile ise "İlkel Yapılı Ahşap Gemi" cinsindeki bir geminin Yunanistan İdaresince denetlendiği, söz konusu geminin tespit edilen eksikliklerden dolayı limanda alıkonduğu ve idari yaptırım uygulanması ile ilgili işlemlerin yapıldığı hususlarının bildirilmiş olduğu belirtilerek,

Bu itibarla, denetimlere hazırlıklı olunması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını teminen "İlkel Yapılı Ahşap Gemi" cinsindeki gemilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Genelgesi ve 29.04.2021 tarihli ve E-27808 sayılı yazısı kapsamındaki denetimlerine devam edilmesi, sektörün bahse konu husus ile ilgili bilgilendirilmesi istenmektedir.

Odamızca da sirküleri yapılan ilgili Genelge ve yazı  Ek'ler de sunulmakta olup, ayrıca, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Teknik ve Turizm Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

0_0_ilkel_yap_l_ah_ap_gemi_denetimleri_hakk_nda.pdf