• Anasayfa
  • |
  • GEMI ADAMLARI İAŞE BEDELI

GEMI ADAMLARI İAŞE BEDELI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu’nun 15 Şubat 2006 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmış olup, halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 12,10.-YTL (Onikiyenitürklirasıonyenikuruş) iaşe bedelinin, 2/3/2005 gün ve 25743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde "... Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü gözönünde bulundurularak; a) Devlet İstatistik Enstitüsü 2004 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2005 yılı fiyat aritmetik ortalaması, b) Hizmet akidleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri, c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu, Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 13,00 YTL (Onüçyenitürklirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verilmiş olup, karar 02.03.2006 tarih ve 26096 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -Türk Armatörleri İşverenler Sendikası -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)