• Anasayfa
  • |
  • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316) Hk.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316) Hk.

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316)" Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 10 Aralık 2021 tarih ve 31685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ'de özetle;

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 10.12.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edileceği,

Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacağı, idarece de açılmış davaların sürdürülmeyeceği, faiz, yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyeceği, hükmedilmişse ödenmeyeceği, hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmünün uygulanmayacağı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olduğu belirtilerek,

Bu doğrultuda;

Tarımsal destekten yararlanmış Su Ürünleri Sektörü ile iştigal eden gerçek kişilerde de dahil olmak üzere, söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak iadelerin, 01 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunduğu,

1 Ocak 2016 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise geçici madde hükmünden faydalanılamayacağı,

Söz konusu tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için başvuru sahiplerinin en geç 31.12.2021 tarihine kadar Tebliğ Ek'indeki dilekçe ile başvuruda bulunması gerektiği belirtilmektedir.

"Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No 316)" tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_gelir_vergisi_genel_tebli_i_seri_no_316_hk.pdf