• Anasayfa
  • |
  • Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri Satış/Onay İşlemleri-MEDOS

Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri Satış/Onay İşlemleri-MEDOS

 Türkiye Odalar Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen 14.06.2021 tarih ve 61828824-101.99 sayılı yazıda özetle ;

Dolaşım ve menşe ispat belgelerinin satış/onay işlemleri ile yetkilendirilen kurum/kuruluşların, söz konusu işlemlerinin başta 148 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük İşlemleri) ilgili hükümlerinde yer alan talimatlar olmak üzere mer'i mevzuatı esas alarak yapmakla yükümlü olduğu,

Mezkur mevzuata göre, elektronik ortamda (MEDOS) tevsik edici dokümanlar temin edilmek kaydı ile dolaşım ve menşe ispat belgelerinin satış/onay işlemlerinin tamamlanması gerektiği,

Bununla birlikte, bahse konu belgelerin manuel onaylanması ile ilgili Ticaret Bakanlığınca belirlenen istisnai uygulamalar ve Bakanlığın gerek sistemin kullanılması (MEDOS) gerekse belgelerin satış/onay işlemleri ile ilgili talimatlarını içeren yazılarının Odalar ile eş zamanlı olarak paylaşıldığı,

Ayrıca, Odalar/firmalardan Birliğe ulaşan sistemin kullanılması veya mevzuata dair sorunların, TOBB un ilgili birimlerince mütalaa edilerek, gerekli bilgilendirme Odalara/firmalara yazılı veya şifahi olarak yapıldığı, buna ilaveten, yurtdışı gümrük idarelerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara da çözüm bulunmasını teminen, Ticaret Bakanlığı nezdinde ivedilikle girişimlerde bulunulduğu,

Dolaşım ve menşe ispat belgelerinin ihracata konu eşyanın tercihli/tercihsiz statüsünün tespiti ile ilgili kullanılan kıymetli evrak olduğu, söz konusu evrakın onay işlemlerindeki değişiklik/revizelerin Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatçı ülke gümrük idarelerine eş zamanlı olarak bildirildiği, bu şekilde, anılan gümrük idarelerine ülkemizden giden belgeler ile ilgili müphem bir durum oluşmasının önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapılan düzenlemelere yetkili mercilerce uyulmaması durumunda, belgelerin sonradan kontrol işlemlerinin artmasından kaynaklı tenkitlerin ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu, bu itibarla,

  1. TOBB'dan mezkur belgelerin satışı/onayı ve MEDOS ile ilgili gönderilen her yazının dikkate alınarak işlem yapılacağı,
  2. İhracatçı işletme/şirketlerden belgelerin satış/onay işlemleri hakkında gelen taleplerin mer'i mevzuat hükümleri ile çelişmesi durumunda söz konusu taleplerin kesinlikle dikkate alınmayacağı,
  3. Ticaret Bakanlığı'nın talimatlarına rağmen ithalatçı ülke gümrük idarelerinde belgelerin elektronik onaylanması vb. konularda sorun yaşanması halinde ivedilikle TOBB'a bilgi vermesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

611_1670_dola_m_ve_men_e_ispat_belgeleri_sat_onay_i_lemleri_medos.pdf